Menyinngang
Skolen ikon Skole

Grunnpakke skole

Pris: Skolens egenandel: Fra 15 000,-
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at skolen utvikler elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse. Sammen skal vi styrke elevenes selvfølelse, robusthet og relasjonskompetanse som grunnlag for livsmestring og en sunn psykisk helse. Gjennom kritisk tenkning og refleksjon om egen rolle og atferd vil elevene ha bedre forutsetninger for å ta gode valg i forhold til egen oppførsel og deltakelse i samfunnet.

Hva inneholder grunnpakken?

Pil ikon

Grunnpakken inneholder:

 • Informasjonssamtale med skolens ledelse før kurset gjennomføres
 • Grunnkurs på 7,5 timer som gjennomføres over én eller to dager
 • Oppfølgingssamtale
 • Oppfølgingskurs på 3,5 timer etter 6 til 9 måneder
 • Lisenser til digitalt program i det første året (lisenser for de øvrige to årene kommer i tillegg)

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Målet er at MITT VALG skal implementeres på en god måte og grunnpakken er utformet slik at alle parter i samarbeidet skal bidra til at man lykkes i dette arbeidet. Etter grunnkurset blir skolen fulgt opp av Lions og MITT VALG for å gjennomgå status for implementeringen av MITT VALG og kartlegge eventuelle behov for videre opplæring på skolen.

Det er skolens ansvar at elevene har det trygt og godt. Vennskap og deltakelse i det sosiale miljøet på skolen er viktig for elevenes trivsel, utvikling og læring. Lærerne og andre ansatte må bidra aktivt i arbeidet med å skape et godt og inkluderende læringsfellesskap hvor eleven utvikler sosial kompetanse som grunnlag for å ta gode valg. Elever som klarer å bygge sosial kompetanse, som lærer å fungere i lek og samspill med andre barn, og som evner å få venner, har gode forutsetninger for å klare seg godt i livet.

Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vektleggingen av godt skolemiljø bygger på forskning som viser at det sosiale læringsmiljøet har stor betydning for elevenes personlige utvikling, læring og trivsel så vel som omfanget av risikoatferd og frafall.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende læringsmiljø. Et MITT VALG-kurs gir deg kompetanse i hvordan implementere og bruke verktøyet slik at det gir best mulig effekt på elevens trivsel og læring. Det bidrar også til å stimulere elevenes personlige utvikling og gi dem trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Alle ansatte i grunnskolen. For å lykkes med implementeringen av MITT VALG er det en forutsetning at skoleledelsen deltar.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • 7,5 timer inkl. pauser
 • Gjennomføres på én dag eller to halve dager
 • Kurs holdes på skolen eller annet egnet lokale med god internettdekning
 • Kurs holdes av sertifisert instruktør fra MITT VALG
 • Undervisningsmateriell er inkludert
 • 15-40 deltakere pr. kurs
 • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom skolen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom skolen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Skolen kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Grunnkurs over en dag (7,5 t.) + oppfølgingskurs (3,5 t.):

 • Skolens egenandel: 15000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,-

Grunnkurs over to dager (3,5 t. x 2) + oppfølgingskurs (3,5 t.): 

 • Skolens egenandel: 17000,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,-

Prisen er den samme i hele Norge.

 

Lisenser:

Pil ikon

Skolen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig. Det kan gjøres ved å gjennomføre et oppdateringskurs eller ved å betale kr. 50,- pr. lærer/bruker.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?