MITT VALGs opprinnelse

Undervisningsprogrammet MITT VALG er den norske delen av det verdensomspennende Lions Quest som brukes i over 100 land. MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg som er opprettet av Lions Norge, og programmet er utviklet for å hjelpe barn og unge i utviklingen av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Gjennom sosial og emosjonell læring (SEL) gir MITT VALG barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle med andre. Hensikten er å skape livsmestring hos elevene og et trygt og inkluderende miljø på skolen som legger grunnlaget for faglig læring, samt å bygge gode og trygge voksne. Hvis du vil vite mer om MITT VALG og Lions kan du trykke her. 

Lærernes sosiale kompetanse

Nå har et forskningsteam fra Finland studert effekten av Lions Quest hos lærere i 9 land. Teamet har sett på hvordan lærernes egne sosiale og emosjonelle ferdigheter påvirker elevene de underviser. Med sosiale og emosjonelle ferdigheter menes evnen til å være bevisst på seg selv og sine følelser, evnen til å ta gode valg og det å kunne skape gode relasjoner til andre. Dette er viktig i alle mellommenneskelige relasjoner, men kanskje spesielt viktig når lærerne skal lære elevene det samme. Sosial og emosjonell kompetanse er ikke noe vi blir utlærte i, og utvikling vil følge oss gjennom livet.

Professor Kirsti Lonka og Dr. Marcus Talvio ved Universitetet i Helsinki innhentet data fra Argentina, Australia, Finland, Italia, Japan, Litauen, Tyskland, Tyrkia og Østerrike for å evaluere hvordan lærernes tenkning og praksis endret seg etter opplæring i Lions Quest (MITT VALG). I artikkelen “Lions Quest: Promoting social and emotional learning in the classroom” ser de på lærernes egen utvikling i sosial og emosjonell læring og om endringene varer over tid. SEL i et klassemiljø handler om å aktivt skape et positivt, konstruktivt og trygt miljø, som igjen fører til at elevene presterer bedre. Formålet med undersøkelsen var å måle effekten av Lions Quest-kursene, og sekundært kunne forbedre kursene basert på funnene i undersøkelsen. Forskningen ble gjennomført i tidsperioden 2013 til 2019. Resultatene viser at SEL-opplæring syntes å være til fordel for lærere og hjelper dem til å bli mer SEL-kompetente. Lærere som har deltatt i Lions Quest-opplæring i sosial og emosjonell læring vil sannsynligvis kunne bidra til å skape entusiasme og glede rundt det å lære og forstå det sosiale samspillet i klasserommet. Les forskningen her.

© 2017 CASEL All Rights Reserved

Forskning på MITT VALG

Lions Quest er fundamentet i MITT VALG, men vi har utviklet oss en god del innenfor fagfeltet vårt her i Norge. Det siste året har alle våre skoleprogrammer blitt digitalisert og har gjennomgått en omfattende oppgradering i forhold til ny læreplan som innføres fra skoleåret 2020-21. Nå ønsker vi å evaluere MITT VALG med fokus på å få innsikt og å lære hvordan programmene oppleves og brukes av lærerne for å skape trygge og sosialt kompetente elever i et positivt, og inkluderende klassemiljø. På den måten ivaretar skolen intensjonene i læreplanens overordnede del og temaet «Folkehelse og livsmestring».

Vi er spente og vi vil holde dere oppdatert om utviklingen!

Les flere av våre artikler

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre