Barn i barnehagen

Hvordan oppdager du at barnet mobbes?

Barn har ofte ikke så lett for å fortelle de voksne at de blir mobbet, men det er noen tegn du kan se etter: 

  • Barnet virker redd eller har motvilje mot å gå i barnehagen om morgenen. 
  • Har ofte dårlig appetitt. 
  • Har mye hodepine og/eller vondt i magen.

I barnehagen kan du se etter disse signalene:

  •  Barnet er ofte alene og utestengt. 
  • Det venter med å gå ut på lekeplassen. 
  • Det får nei som svar når det spør om å få være med i lek.
  •  Det blir oversett.

Hva skjer når barnet mobbes? 

Mobbing kan ha mange former, to av de vanligste kan defineres slik:

"En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer." (Dan Olweus) "Hendelser som skjer mot et barn en enkelt gang kan imidlertid også ha karakter av mobbing. Fysisk plaging, utestenging og erting er de vanligste former for mobbing" (Erling Roland)

Hva kan gjøres?

Rammeplanen for barnehagen fastslår at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Alle barnehager skal klart og tydelig formidle at mobbing ikke tolereres. 

Det kreves full innsats fra alle, og prioritering fra barnehagens ledelse. Barnehagelærerne har en nøkkelrolle for å sørge for at mobbespørsmålet tas opp med jevne mellomrom. Alle ansatte i barnehagen har plikt til å gripe inn dersom de oppdager eller får informasjon om mobbing.

Et viktig verktøy 

Opplæringsprogrammet MITT VALG kan aktivt brukes for å øke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse og forebygge antisosial atferd. MITT VALG har også et mobbeforebyggende fokus ved at flere aktiviteter direkte og indirekte tar opp mobbeproblematikken. 

 Skrevet av Stig Reinholt Jensen, Fagkonsulent og instruktør, MITT VALG

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg