ny læreplan

Overordnet del er vedtatt av regjeringen 

Den overordnede delen av lærerplanen skal ta for seg prinsipper for læring, utvikling og danning. Tre overordnede temaer skal implementeres i alle fag, og Folkehelse og livsmestringer ett av dem. Temaet skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og gi dem mulighet til å ta ansvarlige livsvalg. Du kan lese mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.  

Vi i MITT VALG er glade for denne utviklingen. Den er helt i tråd med vårt program, siden vi arbeider etter visjonen: Gode valg for et bedre samfunn.

Folkehelse og livsmestring 

Utdanningsdirektoratet jobber nå med hvordan temaet skal implementeres. På deres hjemmeside slås det fast at undervisningen skal bidra til elevenes utvikling av et positivt selvbilde og trygg identitet, da det er særlig avgjørende i barne- og ungdomsårene. Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Livsmestring handler dermed om å gi elevene kompetanse til å kunne forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. 

Aktuelle områder som skal behandles i arbeidet med temaet:

  • Verdivalg og betydningen av mening i livet 
  • Mellommenneskelige relasjoner 
  • Å kunne sette grenser og respektere andres 
  • Å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner, samt fysisk og psykisk helse, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi.

MITT VALG har 30 års erfaring i å arbeide med alle disse temaene (utenom personlig økonomi). Internasjonal forsking viser at når læreren bruker programmet systematisk, så utvikler elevene sosial og emosjonell kompetanse.

Hva gjør MITT VALG? 

I samarbeid med skoler og lærere over hele landet arbeider vi allerede nå med å styrke barn og unges selvfølelse, robusthet og relasjonskompetanse. Det skal være grunnlaget for livsmestring og en sunn psykisk og fysisk helse. Gjennom kritisk tenkning og refleksjon rundt egen rolle og atferd, vil barn og unge ha bedre forutsetninger for å ta gode valg videre i livet.

I vårt program vektlegges kommunikasjonsferdigheter som blant annet å uttrykke følelser, aktiv lytting, gi og motta ros, se andres perspektiv, løse konflikter, å si nei og anerkjenne andre. Vi øver på kritisk tenkning og det å ta ansvarsfulle avgjørelser øves ved å foreta konsekvensanalyser, være løsningsorientert, analysere og reflektere over holdninger, verdier og normer som elevene møter på ulike arenaer i hverdagen. Du kan lese mer om vårt arbeid i artikkelen MITT VALG i skolen.  

MITT VALG videreutvikles 

Gjennom midler fra Lions Røde Fjær og Helsedirektoratet oppdateres alle MITT VALGs ulike programmer, og legges på en digital plattform. Programmene Barnehage, Ungdomsskole, Idrett og Kroppen min og jeg er allerede ferdig. Vi vil også være helt klare med programmet Barneskole i god tid før de nye lærerplanene tas i bruk. Har du innspill på hvilke temaer som bør styrkes i programmet? Ta gjerne kontakt på mittvalg@mittvalg.no 

Oppsummering 

MITT VALG er forskningsbasert, og har kompetansen og verktøyene skolen trenger for å kunne møte målsettingene i temaet Folkehelse og livsmestring. MITT VALG er beredt til å hjelpe enhver skole som ønsker en sunn utvikling av unge mennesker og gi elevene mulighet til å ta hovedrollen i eget liv!

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg