Elever som går sammen

I barnehagen og skolen innebærer det at alle skal føle tilhørighet, ta del i et fellesskap og at opplæringen skal møte hver elev ut fra deres forutsetninger.

Inkludering er nøkkelen til fellesskap, og det å være en del av et felleskap betyr tillit, tilhørighet, vennskap og trivsel. Så hvordan kan vi hjelpe barna våre med å bli inkludert og inkludere andre i fellesskapet? Uten en inkluderende holdning hos foreldrene vil man kanskje ikke nå målet om at alle barn skal få oppleve at de er betydningsfulle personer for fellesskapet. Uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn.

Relasjoner skaper inkludering 

Noen foreldre vegrer seg for å ta kontakt med andre foreldre i barnehagen eller klassen, spesielt om det er noe man sliter med i forhold til eget barn. Det er lett å tenke at alle har nok med sitt, og man vil ikke være til bry. 

Det er en uheldig holdning. Et godt foreldrenettverk gir muligheten til å dele erfaringer og tanker om dagligdagse og felles utfordringer, både knyttet til barne- og ungdomsårene og til foreldrerollen. Slik kan dere bli trygge på hverandre uansett kulturbakgrunn, og snakke åpent sammen. Alle har et ansvar for å være delaktige og inkluderende overfor hverandre.

Samhold forebygger problemer 

Foreldrenes samhold smitter over på barna, og virker forebyggende på flere plan. Det øker trivselen for både barn og foreldre, det gir felles tilknytting til barnehagen/skolen, og det legger grunnlaget for inkludering i det sosiale fellesskapet. 

Dessuten blir det veldig risikabelt å stenge ut noen når foreldrene kjenner hverandre, samarbeider og støtter opp. Det er en god og viktig investering å bli tidlig kjent med de andre foreldrene i barnehagegruppa/klassen til barnet ditt!

Du er en rollemodell 

Barn og unge som har foreldre som er vennlige og støttende overfor andre, lærer å bli slik selv. Barn trenger at voksne er gode forbilder. Bevisst eller ubevisst, så er du en rollemodell. Barnet ditt vil ta dine holdninger med seg i møte med andre opp gjennom livet.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg