Fra fra ulike nasjoner holder rundt hverandre

Barn opptrer i dag på mange flere arenaer enn tidligere. Der treffer de ulike voksne som formidler forskjellige kunnskaper, ferdigheter og verdier. Det er avgjørende, særlig for innvandrerbarn, at de voksne i oppvekstmiljøet har et godt samarbeid. På den måten bindes livsarenaer sammen, det bidrar til fellesskapsfølelse. 

Det at vi er forskjellige er i seg selv berikende, og gjør det mer spennende å være sammen. Vennskap kan knyttes på tvers av ulikheter. Her må voksne være trygge hjelpere og aktivt og målrettet vise barna gode måter å samhandle og inkludere på.

Vær en foreldreressurs

Du kan vise barna gode verdier og holdninger i praksis, og du kan fange opp signaler om livet i barnehagen og skolen og fellesskapet der. Foreldrenes opplevelse av sine barn er verdifull og nødvendig informasjon for å bekjempe mobbing eller et ekskluderende miljø. 

Stimuler språkferdighetene 

Språket blir stadig viktigere i vennskapsrelasjoner, det handler om å beherske ”kodene” som gir inngang til felleskapet. Innvandrerbarn blir av og til utestengt fra leken fordi de ikke er gode i norsk, eller fordi de ikke forstår måten norske barn leker på – de ”kan” ikke lekene. 

Bygg relasjoner 

Det er først når vi snakker sammen at vi kan utgjøre en forskjell. Dialog er grunnlaget for inkludering. og dine kunnskaper kan hjelpe barna å bli tryggere på hverandre.

Møt opp på foreldremøter 

Ta aktivt ansvar for å bli kjent, og inkluder andre foreldre. 

Bli-kjent-grupper 

Inviter gjerne hjem barn fra barnehagen eller klassen, og ta ansvar for at alle barna blir inkludert i fellesskapet. Vis barna hvordan det skal gjøres! 

Få avklart forventningene 

Hvilke forventninger har foreldrene til hverandre, i forhold til å snakke med hverandre om barna? Er det greit at foreldrene tar kontakt med hverandre dersom de ser at enkelte barn blir ekskludert og/eller mobbet? Lag avtaler om hvordan kontakten skal tas i slike tilfeller. Det er enklere å ta kontakt når dere har en gjensidig avtale. 

Vær observant 

Når barn er sammen med jevnaldrende og har lite voksentilsyn, kan leken utarte til krenkende handlinger. Barn har dårlig utviklede ferdigheter til å begrense seg selv og andre fra slike handlinger. Derfor kan alvorlige krenkelser lett komme ut av kontroll, selv om det ikke er slik ment. Som voksen setter du mye av standarden for hva som er ønsket og akseptabel atferd.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg