Tre glade gutter

Med selvkontroll og ro, uten å bli utagerende eller presset til uheldige reaksjoner?

Først og fremst trenger man forståelse for selve situasjonen, og evne til å vurdere den i en sammenheng. Altså det som kalles sosial og emosjonell kompetanse. 

Sosial og emosjonell læring innebærer å ta til seg de kunnskapene, holdningene og ferdighetene som er nødvendige for å forstå og håndtere følelsene sine. For å sette seg positive mål, føle empati for andre, utvikle positive relasjoner og ta ansvarlige beslutninger. 

Det å ha slike ferdigheter er avgjørende for å være en god elev, og like viktig for å kunne fungere godt som voksen samfunnsborger og arbeidstaker. 

Erfaring viser at når de sosiale og emosjonelle ferdighetene er godt utviklet virker det forebyggende på vold, mobbing og annen uønsket og risikofylt adferd. I praksis kan dette best gjøres gjennom klasseromsundervisning, ved elevengasjement i positive aktiviteter og gjennom å involvere foreldre.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Fem kompetanseområder som er grunnleggende for barn og unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse er:

  1. Kjenne seg selv – Være klar over egne følelser og verdier like mye som egne styrker og begrensninger. 
  2. Ansvarsfulle avgjørelser – Gjøre etiske og konstruktive valg når det gjelder egen oppførsel. 
  3. Samarbeidsferdigheter – Skape positive relasjoner, teamarbeid, behandle konflikter på en effektiv måte. 
  4. Selvforståelse – Vise forståelse og empati for andre mennesker. 
  5. Egenkontroll – Kunne styre egne følelser og egen oppførsel for å nå egne mål. 

God sosial kompetanse vil si at man både mestrer de fem områdene og samspillet mellom dem. 

MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager og skoler. En av hensiktene er å gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. MITT VALG har også som mål å jobbe med forebygging av problematferd, mobbing og bruk av rusmidler. Programmet brukes for å skape et godt og trygt barnehage- og skolemiljø, som er en forutsetning for god faglig læring.