Mange har endt opp med å kjøpe både dyrere forsikring og garantiordninger ved kjøp av ny mobiltelefon enn hva de i utgangspunktet hadde tenkt. Noe kan fremstå bra for oss der og da. Godt hjulpet av en ivrig telefonselger ender en kanskje opp med ny strømleverandør i tillegg til forsikring og garanti.  

God dømmekraft er ikke alltid en garanti for ikke å bli påvirket.

Å bli påvirket

Vi stoler ofte på de som fremstår med kompetanse, erfaringer eller kunnskaper vi ikke selv har. Anskaffelse av ny mobiltelefon er et slikt eksempel. Ny bil er et annet. Elektrisk eller fossil? Diesel eller bensin? Eie eller leie? Valgene er opptil flere. Selv om det å kjøpe akkurat denne bilen fremstod som det smartest valget der og da, så kan det med dagens teknologi fremstå som et ikke fullt så godt valg. 

Kan, eller skal vi alltid stole på noen som fremstår med faglig autoritet og tyngde, eller som på andre måter gir inntrykk av å være kompetente og ville oss vel? På den andre siden vil det å tenke at alle er ute etter å forlede en eller påvirke en negativt bli nokså slitsomt. Alle er ikke ute etter å forlede og i noen sammenhenger lure en! Bilkjøpet så ut til å være et godt kjøp med den kunnskapen en hadde der og da. I andre tilfeller forleder en seg selv ved å ikke alltid være godt nok forberedt.

Det en kan gjøre er å forberede seg. Bli seg bevisst hva en egentlig vil ha, bruke tid på å sondere alternativer og muligheter, sette seg en limit i forhold til hva en er villig til å betale eller snakke med noen en har tillitt til. Å forberede seg vil også være å vurdere de ulike valgalternativene og hvilke konsekvenser de får på kort og på lang sikt. Da gjelder det å holde fast ved for eksempel det en har tenkt i forhold til pris, og ikke la seg bli overveldet av alle de «nødvendige» tilleggene. En må fremstå bestemt og sikker på det en kan kontrollere.

Uønskede valg

Det er ikke alltid slik at de som tar kontakt med oss på e-post, SMS eller på telefon er våre beste venner. Mange har opplevd å bli kontaktet av noen som gir seg ut for å være noe annet enn hva de er. Måten de fremstår på, som banken vår, skatteetaten eller politiet, gjør at en tenker det er smart å følge de oppfordringene som blir gitt. Vi har tillit til bank, skatteetat og politi. Resultatet har for noen blitt kostbart. Hjerteskjærende for den det går ut over.

Alle ønsker å gjøre det som er best for en selv. Da er en samtidig utsatt og sårbar både som barn, ungdom og voksen. Å sette seg inn i en bil til noen en ikke kjenner når en blir overrasket av plaskregn på vei hjem fra skolen, eller å ta imot jointen når den går rundt blant alle på festen. Vi trenger å vite at om en blir bedt om å oppgi personnummer eller sensitiv kontoinformasjon fra banken, så er det kanskje ikke banken en snakker med! Heldigvis er det også mange som sender jointen videre. 

Livsmestring og mestringserfaring

Den kanadiske psykologen Albert Bandura vektla i mange av sine arbeider mestringserfaringer og forventning om mestring som to viktige forutsetninger for å kunne ta styring over eget liv. Når vi tar selvstendige valg som er til det beste for oss selv og andre så er vi aktører i eget liv. Å være aktør, ifølge Bandura, forutsetter en del ferdigheter. Evnen til selvrefleksjon står sentralt. Å kunne reflektere over egne forutsetninger som kunnskaper og kompetanse er viktig når en gjør valg. Slik også med verdier og interesser. Det kan være lurt å be vedkommende som ringer fra banken om å ringe opp igjen. Så kan en søke råd og veiledning hos noen andre. Heldigvis er det mange som velger å bli våte istedenfor å sette seg inn i en bil med en fremmed. 

Det å ta valg er noe vi trenger trening i

Mestringserfaringer er gull verdt. Både for barn, unge og voksne. Det å lykkes med noe en har prøvd å få til i lang tid gir viktige erfaringer en kan bygge videre på. Det kan være vanskelige regnestykker, sykle uten støttehjul eller baklengs salto i turn. Det kan også være kjøp av bil eller å ha unngått å bli lurt av «banken». 

Kanskje en har prøvd på noe en stund fordi det betyr mye for en selv å få det til. Verdier og interesser har en rolle når vi reflekterer over det vi gjør og det vi vil gjøre. Et vanskelig hopp på snøbrettet med flere saltoer kan ha gitt mange stygge fall og blåmerker før en får det til. Alle forstår at det ligger mye trening bak, men også mye prøving og feiling. Men før det; også et valg om en skal gjøre det eller ikke. 

På et punkt gjenstår det å slippe seg løs og ikke tenke for mye på konsekvensene av å ikke få det til. Enklere sagt en gjort. Det vil kunne bli smertefullt. Det er her tidligere erfaringer kan være til hjelp. En kjenner kanskje igjen usikkerheten, men har også noen erfaringer med at på tross av den har en oppnådd suksess tidligere. Det å kunne forvente å få det til fordi en har fått til noe i samme gata tidligere, gjør det lettere å slippe seg løs. Tenker en for mye på skadene en kan utsette seg for, så er en kanskje ikke helt klar ennå. Usikkerheten kan også være fra tidligere erfaringer som tilsier at en trenger mer tid på å forberede seg. 

En må bygge seg opp for å kunne tåle usikkerheten. Selv om valget er enkelt; å gjøre det eller ikke gjøre det, så trenger en å mobilisere energi og egne ressurser. Å bygge seg opp for mestring betyr å ha nok tro på seg selv. Heldigvis er det mange rundt barn og unge som kan fortelle dem alt de er gode på og det de har fått til tidligere. Både foreldre, lærere og trenere er viktige historiefortellere.  

Når en reflekterer over sine forutsetninger for å kunne håndtere en utfordring, løse en oppgave eller gjennomføre en fysisk krevende aktivitet så er det, i tillegg til den kunnskap og kompetanse en har, av stor betydning å vite at andre tror på en. 

Tro på oss selv innebærer også å forstå at en selv kan påvirke situasjonen. Å øve mer eller å spørre noen om råd og veiledning er gode måter å påvirke situasjonen på. 

Målet må være at barn, unge og voksne påvirker valgsituasjoner slik at utfallet blir best for dem selv og alle andre. Derfor er de erfaringene en har med å stå i slike situasjoner viktig for alle. Både de erfaringene der utfallet ble bra, men også der utfallet ikke ble bra. Hva er det som gjorde at det ikke ble bra? Hva er det som gjorde at det ble bra? Svarene kan danne grunnlag for å gjøre seg nye erfaringer gjennom nye valg neste gang. En blir sikrere og kanskje også mer bestemt i de valgene en tar. 

I det nye læreplanverket for skolen beskrives livsmestring som det å kunne forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring (Utdanningsdirektoratet, 2018a, 2018b; Saabye, 2020). Dette er noe alle trenger å trene på. De erfaringene vi gjør oss tidlig vil være viktig for fremtiden. Slik er det med erfaring. 

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke gode mestringserfaringer har du?
  • Hvor ofte er de viktige for deg?
  • Hvordan vil du karakterisere egen kompetanse i det å vurdere valgsituasjoner?