Menyinngang

MITT VALG – Kroppen min og jeg

Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem.

Det er viktig å snakke om vold og seksuelle overgrep

Slagordet til MITT VALG er at det er ”bedre å bygge barn enn å reparere voksne”. Barn og unge som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep har nemlig høy risiko for å utvikle alvorlige helseplager. De må lære hva som lovlig og ulovlig, og vite at det finnes trygge voksne de kan henvende seg til når de opplever noe vondt.

Barn og unge må lære hvordan de kan hjelpe både seg selv og andre, hvis de blir utsatt for overgrep.

Hva kan man forvente av barn og unge?

Kan vi forvente at alle:

 • vet hva psykisk og fysisk vold er?
 • forstår hva seksuelle overgrep er?
 • vet hvilke voksne det er trygt å snakke med?
 • forstår at frykt for overgrep kan forhindre læring?
 • forteller om vanskelige opplevelser eller trusler?
 • vet at de ikke kan tvinge seg til sex?
 • aldri mobber eller slår?
 • forstår at også voksne kan være mobbere?

Hvordan gjennomføres MITT VALG?

MITT VALG er et undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet bygger på lang erfaring og følger en struktur som er enkel å forstå:

 1. Barn og unge deltar i MITT VALG.
 2. De utvikler kunnskap om psykisk og fysisk vold, samt om seksuelle overgrep.
 3. De forstår hvordan man kan bestemme over egen kropp.
 4. De utvikler kompetanse til å si ja/nei til ulike typer berøringer.
 5. De får mot til å si fra om vold og overgrep.

Hvilke temaer tar MITT VALG opp?

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program som kan inkluderes i ordinær undervisning. Programmets progresjon følger barnas alder og tar opp temaer som

 • Å ta vare på kroppene våre.
 • Å ta vare på hverandre.
 • Samspill og følelser.
 • Ordbruk og tonefall.
 • Lovlige og ulovlige former for berøring.
 • Mobbing og fordommer.
 • Nettvett og digitale utfordringer.
 • Samtykke til kos og sex.
 • Trygge voksne man kan snakke med.

En MITT VALG-leksjon består av tre faser

 1. Utforske: Deltagerne blir presentert for et tema og forkunnskapene de har på området blir kartlagt.
 2. Erfare: Gjennom øvelser og aktiviteter blir deltagerne gjort kjent med ulike utfordringer.
 3. Utvide: Deltagerne diskuterer og reflekterer over ulike handlingsalternativer, for å bli bedre rustet for fremtiden.

MITT VALG har dokumentert effekt

MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er grunnlagt av Lions Norge. Stiftelsen drives med støtte fra Helsedirektoratet samt innsamlede midler fra Lions.

MITT VALG tilbyr kurs ledet av sertifiserte instruktører. Undervisningsmateriellet har høy kvalitet og er tilpasset statlige lover og føringer. Forskning viser at programmet har god effekt på de unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk.

MITT VALG og Lions dekker halvparten av kostnadene, mens resten kommer fra lokal finansiering som varierer fra kommune til kommune.

Slik blir man en MITT VALG-skole eller barnehage

 1. Virksomhetsleder, rektor eller barnehagestyrer inngår en treårig avtale med sin lokale Lions-klubb.
 2. Barnehagen/skolen gjennomfører et forkurs med fagpersoner om tegn og symptomer på vold og seksuelle overgrep. MITT VALG er behjelpelig med å bestille foredragsholder.
 3. Ansatte skal ha kunnskap og innsikt i kommunens beredskapsplan, og vite hva den enkelte ansatte skal gjøre ved mistanke om vold og overgrepstilfeller.
 4. Ansatte i skoler og barnehager, barneverntjenesten og helsepersonell deltar på et 3 timers opplæringskurs med en MITT VALG-instruktør.
 5. Implementering av programmet bør skje umiddelbart etter gjennomført opplæring. Skolene og barnehagene legger selv en plan for hvordan dette skal gjøres.

Kontakt oss

Tilbake til kurset