Menyinngang

MITT VALG i skolen

Gode valg kommer ikke av seg selv, men de kan læres. MITT VALG er et komplett undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse, som enkelt kan inkluderes i undervisningen.

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».

Fravær av vennskap og følelsen av tilhørighet er risikofaktorer for mobbing, radikalisering, psykiske problemer og rusmisbruk. Gjennom systematisk bruk av MITT VALG øker elevene sin sosiale og emosjonelle kompetanse som bidrar til utvikling av gode relasjoner, vennskap og følelsen av tilhørighet.

Hva kan man forvente av barn og ungdom?

Kan vi forvente at alle:

 • vet hvordan man får venner?
 • trives på skolen?
 • forstår egne og andres følelser?
 • aldri mobber, baksnakker eller slår?
 • aldri lar seg utnytte?
 • har positiv selvfølelse?
 • våger å si fra om overgrep?
 • står opp mot gruppepress og rasisme?
 • gjør fornuftige valg?

Barn trenger å øve på hvordan de skal takle livets utfordringer. De har behov for trening i å ta selvstendige valg. Gjennom øving og erfaring blir det enklere å velge riktig, og med MITT VALG opplever barna mestring. De lærer seg å ta avgjørelser på egen hånd.

Dette gjelder også for litt eldre barn, som trenger å øve på ”nesten voksen”-situasjoner. MITT VALG-programmet følger og tilpasser seg barnas alder, slik at man hele veien blir flinkere og tryggere på å ta gode, reflekterte og selvstendige beslutninger.

Hvordan gjennomføres MITT VALG?

MITT VALG er et undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet bygger på over 30 års erfaring på området, og følger en struktur som er enkel å forstå:

 1. Elevene starter med MITT VALG.
 2. De utvikler sosial og emosjonell kompetanse.
 3. De bygger relasjoner og vennskap.
 4. De deler opplevelser og erfaringer.
 5. De opplever inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Hvilke temaer tar MITT VALG opp?

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program som enkelt kan inkluderes i ordinær undervisning. Temaene er naturlig tilpasset alderstrinnene:

1. til 4.-trinn:

 • Å skape et godt skolemiljø
 • Å arbeide sammen
 • Å ta beslutninger
 • Å ta vare på kroppene våre
 • Å ta vare på hverandre

5. til 7.-trinn:

 • Utvikling av skolemiljøet
 • Samspill og følelser
 • Kritisk tenkning
 • Rusmidler og tobakk
 • Å sette positive mål

Ungdomsskolen og videregående skole:

 • Utvikling av skolemiljøet
 • Styrking av selvtillit og selvfølelse
 • Kommunikasjon og kultur
 • Nettvett og digitale utfordringer
 • Grensesetting og seksualitet

En MITT VALG-leksjon består av tre faser

 1. Utforske: Elevene blir presentert for et tema og læreren kartlegger hvilke forkunnskaper de har på området.
 2. Erfare: Gjennom øvelser og aktiviteter gjør elevene egne erfaringer.
 3. Utvide: Gjennom samtale og refleksjon tester barna ut ulike handlingsalternativer, slik at de blir i stand til å ta gode valg.

MITT VALG har dokumentert effekt

MITT VALG bygger på det internasjonale programmet LIONS QUEST. Forskning viser at programmet har god effekt på de unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk.

Slik blir man en MITT VALG-skole

 1. Skoleeier, virksomhetsleder eller rektor inngår en treårig avtale med sin lokale Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.
 2. MITT VALG-instruktør og rektor gjennomfører en kartleggingssamtale i forkant av kurset. Ledelsen ved skolen forplikter seg til å delta på grunnkurs og oppfølgingskurs.
 3. Ledelsen, lærere og assistenter deltar på et 7,5 timers grunnkurs. Kurset kan gjennomføres på én dag, eller deles over to dager.
 4. Implementering
av programmet skjer umiddelbart etter gjennomført grunnkurs. Skolene legger selv planen for hvordan dette skal gjøres.
 5. Oppfølgingssamtale gjennomføres med MITT VALG-instruktør.
 6. Etter 6-9 måneder gjennomføres oppfølgingskurset. Der legges det vekt på erfaringsutveksling, ny kunnskap og motivasjon.

Dette er forpliktelsene for skolen hvis man ønsker at Lions skal dekke 2/3 av kostnadene. Skolen kan også velge å dekke alle kostnader selv uten å forplikte seg gjennom den treårige avtalen.

Kontakt oss

Tilbake til kurset