Menyinngang

MITT VALG i barnehagen

Gode valg kommer ikke av seg selv, men de kan læres. MITT VALG er et komplett undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse, som følger barna helt fra de begynner i barnehagen.

Slagordet til MITT VALG er at det er ”bedre å bygge barn enn å reparere voksne”. Det er nemlig slik at fravær av vennskap og inkludering er den største risikofaktoren for blant annet mobbing, alkohol- og rusmisbruk, radikalisering og psykiske problemer. Et viktig prinsipp er at ”gode valg kan læres”, og ved systematisk bruk av MITT VALG lærer barna seg å ta gode avgjørelser allerede fra ung alder.

Hva kan man forvente av små barn?

Kan vi forvente at alle:

 • har venner?
 • lar alle få være med å leke?
 • aldri mobber eller slår?
 • forstår egne og andres følelser?
 • forstår kulturelle forskjeller?
 • ønsker å lære?
 • har positiv selvfølelse?

Små barn trenger å øve på hvordan de skal takle livets utfordringer. De har behov for trening på å ta selvstendige valg. Gjennom øving og erfaring blir det enklere å velge riktig, og med MITT VALG opplever barna mestring. De lærer seg å ta avgjørelser på egenhånd.

Hvordan gjennomføres MITT VALG?

MITT VALG er et undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet bygger på over 20 års erfaring på området, og følger en struktur som er enkel å forstå:

 1. Barna starter med MITT VALG.
 2. De utvikler sosial- og emosjonell kompetanse.
 3. De bygger relasjoner og vennskap.
 4. De deler opplevelser og erfaringer.
 5. De opplever inkluderende barnehage- og fritidsmiljøer.

Hvilke temaer tar MITT VALG opp?

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program tilpasset alderstrinn. I barnehagen jobber vi blant annet med:

 • Å skape et godt miljø.
 • Å ta vare på hverandre.
 • Å forstå egne og andres følelser.
 • Å arbeide sammen.
 • Å lære nettvett.

En MITT VALG-leksjon består av tre faser

 1. Utforske: Barna blir presentert for et tema og de ansatte kartlegger hvilke forkunnskaper de har på området.
 2. Erfare: Gjennom øvelser og aktiviteter gjør barna egne erfaringer.
 3. Utvide: Gjennom samtale og refleksjon tester barna ut ulike handlingsalternativer, slik at de blir i stand til å ta gode valg.

MITT VALG har dokumentert effekt

MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er grunnlagt av Lions Norge. Stiftelsen drives med støtte fra Helsedirektoratet samt innsamlede midler fra Lions.

MITT VALG tilbyr kurs ledet av sertifiserte instruktører. Undervisningsmateriellet har høy kvalitet og er tilpasset statlige lover og føringer. Forskning viser at programmet har god effekt på de unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk.

MITT VALG og Lions dekker halvparten av kostnadene, mens resten kommer fra lokal finansiering som varierer fra kommune til kommune.

Slik blir man en MITT VALG-barnehage

 1. Eier av barnehagen, virksomhetsleder eller styre inngår en treårig avtale med sin lokale Lions-klubb.
 2. Barnehagelærere og assistenter deltar på et 7 timers opplæringskurs. Kurset kan gjennomføres på én dag, eller deles over to ettermiddager.
 3. Implementering av programmet skjer umiddelbart etter gjennomført grunnkurs. Barnehagene legger selv planen for hvordan dette skal gjøres.
 4. Etter 6-9 måneder gjennomføres et oppfølgingskurs. Der legges det vekt på erfaringsutveksling, ny kunnskap og motivasjon.

Kontakt oss

Tilbake til kurset