Menyinngang

Slik styrker vi barnas psykiske helse gjennom idretten

Storsatsing fra Viken fylkeskommune i Nordre Follo

Mitt Valg holder kurs for ulike idrettslag i Nordre Follo

På Langhuset i Nordre Follo ga MITT VALG kursholder Tonje Torsnes Sunnvoll en innføring i viktigheten av fokus på psykisk helse i idrett. Gjennom et lynkurs i øvelser fikk representanter fra ulike idrettslag oppleve nøkkelelementer i hvordan å fremme en sunn idrettskultur basert på mestring og tilhørighet.

Program for folkehelse

Primærhelsetjenesten i Nordre Follo har de siste årene sett en økning av andelen ungdommer som oppsøker  dem på grunn av utfordringer knyttet til psykisk helse. Statistikk fra Ungdata (2018) viser at barn og unge i området opplever økt grad av ensomhet, nettmobbing og trusler om vold. Ytterligere forskning viser at barn og ungdommer i større grad enn før har økt nivå av stress og negativt selvbilde.

Nå ønsker  Viken fylkeskommune  gjennom «Program for folkehelse» å implementere «MITT VALG-idrett» som et ledd i å styrke den psykiske helsen blant barn og unge i Nordre Follo. Tiltaket har som mål å styrke den sosiale kompetansen blant idrettens ansatte, trenere, lagledere og utøvere, og dermed skape en kultur som forebygger utfordrende atferd og bygger lagfølelse. MITT VALG idrett tilbys nå til samtlige idrettslag i Nordre Follo og følges opp gjennom tre år. Tiltaket evalueres av Oslo Economics.

Treneren er viktig i barnets liv

Treningsarenaen kan spille en svært viktig rolle i å lære barn å bli sosialt kompetente mennesker. Gjennom samhandling lærer vi ferdigheter i hvordan vi kan skape gode relasjoner. Det er her vi lærer oss å kommunisere, samarbeide og kunne ha tillit til egne valg. Har ikke barna de samme mulighetene til å lære dette hjemme, vil treneren fungere som en viktig rollemodell i barnets liv. Gjennom en god trener kan barnet lære å ha tiltro til egne ferdigheter, takle utfordringer og stress og bygge motivasjon og selvtillit.

Verktøyene læres av kursholderne til MITT VALG, som har 30 års erfaring i arbeidet med å styrke både lærere, trenere og foreldre.

Les mer om MITT VALG sitt kurs for idrett

Forståelse i praksis

Avstanden mellom teori og praksis kan være stor. Derfor er det viktig å kunne forankre kunnskapen i oss selv gjennom å kjenne på både utfordringer og refleksjoner som barn står overfor. Skal vi sette oss selv i barnas perspektiv og optimalisere treningen for dem, må vi også kunne relatere til deres opplevelser.

«Øvelsene på kurs setter blant annet fokus på at treneren må kunne sette seg inn i hva barna føler, samtidig som øvelsene kan brukes på treningsfeltet. I motsetning til mange voksne har barn en mindre verktøykasse å håndtere følelser med, og i tillegg mindre kjennskap til seg selv. Det er derfor viktig at vi forstår dem ut ifra deres perspektiv, og ikke vårt eget når vi skal tilrettelegge for trygghet, mestring og tilhørighet i prestasjonsbasert idrett. Vi må møte dem der de er», forklarer kursholder Tonje Torsnes Sunnvoll.

Følelsen av tilhørighet minsker «dropout»

Barn trenger å bli sett og føle at de tilhører, dette er en av de grunnleggende behovene i mennesker. Dette er også en av hovedgrunnene til at barn og ungdom ønsker å komme på trening, og presterer bedre i et lag de føler en sterk tilknytning til. Et resultat av mangel på dette, kan ofte føre til at de ikke ønsker å komme på trening og eventuelt slutter.

Med økt bevissthet og enkle grep, som vist i noen av øvelsene, kan vi enklere skape et miljø som gjør at hvert barn føler seg sett, at det minsker grupperinger og utestenging, og dermed skaper økt følelse av trygghet og at man er en viktig del av laget.

Lær mer om tilhørighet av Arne Holte 

Foreldrekultur

På samme måte som treneren skal skape et godt miljø for barna, er det også viktig å ha gode verktøy i hvordan en skal bygge et godt miljø mellom foreldre. Hva slags kultur som florerer blant foreldrene speiles i hvordan barna samhandler med hverandre. Dette betyr måten vi snakker om hverandre, heier på eller motiverer hverandre til å prestere, og viser empati og medmenneskelighet. Foreldrene er de primære rollemodellene for barna, og treneren spiller en viktig rolle i å bidra til at foreldrene også viderefører en god lagkultur.