Menyinngang

Lansering av nytt materiell i barneskoleprogrammet

Videreutvikling av temaene psykisk helse og Rus og avhengighet

Mitt Valg oppdateres

Nye undervisningsøkter

Digitalisering og revidering av undervisningsprogrammet for barneskolen er i full gang og blir ferdig til skolestart høsten 2020! Vi er godt i rute i forhold til fagfornyelsen og har allerede publisert mange undervisningsøkter innenfor forskjellige temaer for 5.-7. trinn. Nå publiserer vi 14 nye undervisningsøkter innenfor temaene Psykisk helse og Rus og avhengighet. Vi ser at dette er viktig å sette fokus på da det i de nasjonale resultatene til Ungdata 2019, fremkommer informasjon som viser en økning i både psykiske helseplager og skjermavhengighet.

Psykisk helse

Innenfor Psykisk helse har vi tatt utgangspunkt i Arne Holtes 7 psykiske helserettigheter og fokuserer på hva som bygger en god psykisk helse. God psykisk helse vil si å ha evnen til å:

  • Regulere følelser
  • Tenke fornuftig
  • Styre adferden sin.
  • Mestre sosial omgang med andre

Vi ønsker å hjelpe barn og ungdom til å kunne få en god relasjon til sin indre verden. Det betyr å gjenkjenne egne tanke og følelsesmønster, og gjennom økt bevissthet ha mulighet til å endre negative mønstre som kan være til hinder for god livskvalitet.

Rus og avhengighet

I temaet Rus og avhengighet er fokuset på kritisk tenkning i forhold til bruk av rusmidler, samt at vi har lagt til en undervisningsøkt knyttet til dataspillavhengighet. Dataspill og skjermavhengighet er en økende utfordring i dagens informasjonssamfunn, hvor vi konstant er «koblet» til resten av verden. Det er nødvendig å kunne være en god veileder for seg selv og vite hvordan avhengighet fungerer og når en merker tegn på dette hos seg selv. Det betyr at vi gjennom bevissthet har en større mulighet til å kunne ta gode valg.

Utvikling

MITT VALG har 30 års erfaring med innholdet i det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Vårt mål er å være enda mer relevant for skolene og utforme programmet slik at det er enkelt for læreren å ta i bruk. På lik linje med utviklingen i samfunnet, er vi også i konstant utvikling og oppdaterer jevnlig med ny forskning og vitenskap.

Vi håper lærere med tilgang til programmet prøver ut de nye undervisningsøktene denne våren. Programmet er under kontinuerlig utvikling og vi setter derfor stor pris på alle typer tilbakemeldinger.

Gi oss din tilbakemelding ved å klikke her.