Hva er dybdelæring?

Dybdelæring handler om å knytte tidligere kunnskap og erfaringer til nye ideer og begreper. For å lykkes med dette, må elevene lære å reflektere over sin egen forståelse og læringsprosess. Dybdelæring, eller the process of deeper learning, krever kompetanse som kommunikasjon, samhandling og samarbeid. Eksempler på dette er dialog, evne til å argumentere, samarbeid i grupper og anlegg for å kommunisere til ulike målgrupper.

Les også: Ny lærerplan tas i bruk i 2020

Det motsatte av overfladisk pugging

Dette er det helt motsatte av overflatelæring. Der setter ikke elevene kunnskapen i en sammenheng, men jobber med nytt lærestoff uten å relatere det til hva de allerede kan. Elevene lærer stoffet utenat, men uten krav til at de forstår hvordan eller hvorfor.

Alexander Kiellands roman «Gift» er et godt eksempel på dette. Der blir den lille skolegutten Marius ødelagt av pugging og grammatikk, etter at lektor Aalbom roper ut og krever at de nevner flere byer i Belgia. Resultatet er at guttene må ramse opp navnet på byer i Belgia til en lektor som aldri blir fornøyd, og det hele er en meningsløs øvelse.

Bedre læring på tvers av fagene

Gjennom dybdelæring sorterer elevene egen kunnskap i systemer av begreper som henger tett sammen. På denne måten utvikler elevene gradvis sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fagområde. Utdanningsdirektoratet viser til at bruk av læringsstrategier, det å lære og lære, og refleksjon over egen læring har betydning for elevens utvikling i og på tvers av fag.

Dybdelæring med MITT VALG

I arbeid med MITT VALG trenes elevene i sosiale og emosjonelle evner og kompetanse i kommunikasjon, refleksjon, relasjonsbygging og samhandling. Helt fra barnehagen bygges en MITT VALG-samling/leksjon inn i følgende faser:

  1. Utforske: Elevene blir presentert for et tema, og læreren kartlegger hvilke forkunnskaper de har på området.
  2. Erfare: Gjennom øvelser og aktiviteter gjør elevene egne erfaringer.
  3. Utvide: Gjennom samtale og refleksjon tester barna ut ulike handlingsalternativer, slik at de blir i stand til å ta gode valg.

Denne oppbyggingen utfordrer elevene til kritisk tenkning, og å gjennomføre konsekvensanalyser og ta ansvarsfulle beslutninger i henhold til egen oppførsel og læring. Vi vet at sosial og emosjonell læring kan bidra positivt til elevenes læringsresultater, og et godt læringsmiljø bidrar til økt mestring av fag og fagovergripende kompetanser. MITT VALG er lik dybdelæring!

Les mer om hva MITT VALG gjør i skolen