Menyinngang
Barnehagen ikon Barnehage

Grunnpakke barnehage

Pris: Egenandel: Fra kr. 15 000,-
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at barnehagen utvikler barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Målet er at MITT VALG skal implementeres på en god måte og grunnpakken er utformet slik at alle parter i samarbeidet skal bidra til at man lykkes i dette arbeidet. Etter grunnkurset blir barnehagen fulgt opp av Lions og MITT VALG for å gjennomgå status for implementeringen av MITT VALG og kartlegge eventuelle behov for videre opplæring i barnehagen.

I Rammeplan for barnehagen blir det slått fast at barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal også bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Det er barnehagens ansvar at barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Vennskap og deltakelse i det sosiale miljøet i barnehagen er viktig for barnas trivsel, utvikling og sosiale læring. Barnehagelærerne og andre ansatte må bidra aktivt i arbeidet med å skape et godt og inkluderende fellesskap hvor barna utvikler sosial kompetanse, får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barn som er sosial kompetente, som lærer å fungere i lek og samspill med andre barn, og som evner å få venner, har gode forutsetninger for å klare seg godt i livet.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende fellesskap. Et MITT VALG-kurs gir deg kompetanse i hvordan implementere og bruke verktøyet slik at det gir best mulig effekt på barnas trivsel og livsglede.

Målgruppe:

Pil ikon

Alle ansatte i barnehagen. For å lykkes med implementeringen av MITT VALG er det en forutsetning at ledelsen i barnehagen deltar.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • 7,5 timer inkl. pauser
 • Gjennomføres på én dag eller to halve dager
 • Kurset holdes i barnehagen eller i annet egnet lokale med god internettdekning
 • Kurs holdes av sertifisert instruktør fra MITT VALG
 • 15-30 deltakere pr. kurs
 • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder
 • Kursmateriell er inkludert (en stk. «Barnehagekoffert» pr. kurs)

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom barnehagen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom barnehagen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Barnehagen kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Grunnkurs over en dag (7,5 t.) + oppfølgingskurs (3,5 t.):

 • Barnehagens egenandel: 15000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,-

Grunnkurs over to dager (3,5 t. x 2) + oppfølgingskurs (3,5 t.): 

 • Barnehagens egenandel: 17000,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,-

Prisen er den samme i hele Norge. 

NB: hvis det er flere barnehager som deltar på samme kurs, så tilkommer det kr. 2000,- pr. barnehage som betaling for ekstra kofferter. Kostnadene kan da fordeles på alle barnehagene.

Lisenser:

Pil ikon

Barnehagen mottar lisenser (maksimalt 30 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig. Det kan gjøres ved å gjennomføre et oppdateringskurs eller ved å betale kr. 50,- pr. ansatt/bruker.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Barnehage

Så du etter noe annet?