Menyinngang

MITT VALG i skolen

Gode valg kommer ikke av seg selv, men de kan læres. MITT VALG er et komplett undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse, som enkelt kan inkluderes i undervisningen.

Slagordet til MITT VALG er at det er ”bedre å bygge barn enn å reparere voksne”. Det er nemlig slik at fravær av vennskap og inkludering er den største risikofaktoren for blant annet mobbing, alkohol- og rusmisbruk, radikalisering og psykiske problemer. Et viktig prinsipp er at ”gode valg kan læres”, og ved systematisk bruk av MITT VALG i skolen lærer barna seg å ta gode avgjørelser for seg selv og andre.

Hva kan man forvente av barn og ungdom?

Kan vi forvente at alle:

 • vet hvordan man får venner?
 • trives på skolen?
 • forstår egne og andres følelser?
 • aldri mobber, baksnakker eller slår?
 • aldri lar seg utnytte?
 • har positiv selvfølelse?
 • våger å si fra om overgrep?
 • står opp mot gruppepress og rasisme?
 • gjør fornuftige valg?

Barn trenger å øve på hvordan de skal takle livets utfordringer. De har behov for trening på å ta selvstendige valg. Gjennom øving og erfaring blir det enklere å velge riktig, og med MITT VALG opplever barna mestring. De lærer seg å ta avgjørelser på egenhånd.

Dette gjelder også for litt eldre barn, som trenger å øve på ”nesten voksen”-situasjoner. MITT VALG-programmet følger og tilpasser seg barnas alder, slik at man hele veien blir flinkere og tryggere på å ta gode, reflekterte og selvstendige beslutninger.

Hvordan gjennomføres MITT VALG?

MITT VALG er et undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet bygger på over 20 års erfaring på området, og følger en struktur som er enkel å forstå:

 1. Elevene starter med MITT VALG.
 2. De utvikler sosial- og emosjonell kompetanse.
 3. De bygger relasjoner og vennskap.
 4. De deler opplevelser og erfaringer.
 5. De opplever inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Hvilke temaer tar MITT VALG opp?

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program som enkelt kan inkluderes i ordinær undervisning. Temaene er naturligvis tilpasset alderstrinn:

1. til 4.-trinn:

 • Å skape et godt skolemiljø.
 • Å arbeide sammen.
 • Å ta beslutninger.
 • Å ta vare på kroppene våre.
 • Å ta vare på hverandre.

5. til 7.-trinn:

 • Utvikling av skolemiljøet.
 • Samspill og følelser.
 • Kritisk tenkning.
 • Rusmidler og tobakk.
 • Å sette positive mål.

Ungdoms- og videregående skole:

 • Selvfølelse og selvtillit.
 • Følelser og mobbing.
 • Kommunikasjon og kultur.
 • Nettvett og digitale
 • Russetid, grensesetting og sex.

En MITT VALG-leksjon består av tre faser

 1. Utforske: Elevene blir presentert for et tema og læreren kartlegger hvilke forkunnskaper de har på området.
 2. Erfare: Gjennom øvelser og aktiviteter gjør elevene egne erfaringer.
 3. Utvide: Gjennom samtale og refleksjon tester barna ut ulike handlingsalternativer, slik at de blir i stand til å ta gode valg.

MITT VALG har dokumentert effekt

MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er grunnlagt av Lions Norge. Stiftelsen drives med støtte fra Helsedirektoratet samt innsamlede midler fra Lions.

MITT VALG tilbyr kurs ledet av sertifiserte instruktører. Undervisningsmateriellet har høy kvalitet og er tilpasset statlige lover og føringer. Forskning viser at programmet har god effekt på de unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk.

MITT VALG og Lions dekker halvparten av kostnadene, mens resten kommer fra lokal finansiering som varierer fra kommune til kommune.

Slik blir man en MITT VALG-skole

 1. Skoleeier, virksomhetsleder eller rektor inngår en treårig avtale med sin lokale Lions-klubb.
 2. Ledelsen, lærere og assistenter deltar på et 7 timers opplæringskurs. Kurset kan gjennomføres på én dag, eller deles over to ettermiddager.
 3. Implementering
av programmet skjer umiddelbart etter gjennomført grunnkurs. Skolene legger selv planen for hvordan dette skal gjøres.
 4. Etter 6-9 måneder gjennomføres et oppfølgingskurs. Der legges det vekt på erfaringsutveksling, ny kunnskap og motivasjon.

Kontakt oss

Tilbake til kurset